Aangifte van nalatenschap

Wanneer een persoon een nalatenschap erft, moet de erfbelasting betaald worden. Om te weten hoe hoog die verschuldigde rechten zijn, heeft de Vlaamse belastingendienst (Vlabel) een lijst nodig van alle goederen. Dit noemt men de aangifte van nalatenschap. Op basis van die aangifte moet Vlabel de verschuldigde erfbelasting berekenen. De aangifte van nalatenschap moet binnen de 4 maanden na het overlijden opgestuurd worden naar Vlabel. Indien het overlijden heeft plaats gehad in het buitenland krijgt men meer tijd (5 of 6 maanden, afhankelijk van het land). Na het versturen van de aangifte krijgen de erfgena(a)men een aanslagbiljet.

 

Aanhorigheden

Wanneer je een bedrag leent, zal de bank of kredietinstelling doorgaans een hypothecaire inschrijving vragen voor de hoofdsom, verhoogd met 5 tot 10%.
Dat extra bedrag vormt de aanhorigheden van het krediet. Het laat de bank of kredietinstelling toe om de extra kosten te recupereren die door haar gemaakt worden indien het onroerend goed (gedwongen) verkocht dient te worden bij wanbetaling van het krediet.
Hoewel je als kredietnemer dit bedrag niet bovenop het kredietbedrag moet terugbetalen, worden ze wel samengevoegd met het bedrag van de hoofdsom voor de berekening van de aktekosten van het krediet.

 

Aanvaarden nalatenschap

Een nalatenschap kan je aanvaarden, verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Een aanvaarding houdt in dat de erfgenamen de erfenis ontvangen, maar ook instaan voor de betaling van alle schulden. Overtreffen deze laatste het actief, dan zullen zij moeten bijleggen. Uiteraard moet dan ook de erfbelasting worden betaald. Een erfenis aanvaarden kan uitdrukkelijk gebeuren, maar kan ook stilzwijgend, door bepaalde handelingen te stellen (bijvoorbeeld door bepaalde goederen te verkopen of in zijn bezit te nemen).

 

Aanverwanten

Personen die behoren tot de 'aangetrouwde' familie van iemand : de echtgenoot en de bloedverwanten van de echtgenoot.

 

Aanwas

Indien een gerechtigde (een legataris of erfgenaam) in een erfenis wegvalt (bijv. doordat deze gestorven is of de nalatenschap verwerpt), dan komt diens deel toe aan de andere gerechtigden. Bijv. De vader van A, B en C overlijdt. C verwerpt de erfenis. Het deel van C zal toekomen aan A en B.

 

Ab intestat

Dit is een synoniem voor "wettelijke erfopvolging". Zoals de naam het al laat vermoeden, is het intestaat erfrecht niets anders dan de erfregels die door de wet bepaald worden. Erven gebeurt immers niet willekeurig. Er bestaan verschillende vuistregels (orden, graden, plaatsvervullingen en kloving) die precies bepalen wie wat mag erven.

Je kan ook zelf kiezen om iemand (meer of minder) te laten erven door gebruik te maken van een testament. Dit noemt men het testamentair erfrecht.

 

Abattement

Op dit gedeelte van de prijs of de nalatenschap zijn geen registratierechten, respectievelijk erfbelastingen verschuldigd.

 

Abattement (gewoon) bij aankoop in Vlaanderen

Gewoon abattement

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schijf van 15.000 euro vrijgesteld van registratierechten (= abattement).

Om van het abattement te kunnen genieten, moeten ALLE KOPERS voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Zuivere aankoop (betaling van de prijs in geld, dus bijv. geen ruil ; ook geen uitonverdeeldheidtreding),
 • De koper is een natuurlijke persoon,
 • De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom,
 • De aankoop betreft een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed (bouwgrond kan van abattement genieten ; een tot woning te verbouwen goed eveneens),
 • Het goed moet gelegen zijn in Vlaanderen,
 • De koper zal zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning (in principe binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop ; binnen 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden),
 • Geen enkele verkrijger mag, op de datum van de onderhandse aankoopovereenkomst, voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd, noch van een perceel bouwgrond gelegen in België.

Indien er meerdere kopers zijn, mogen deze kopers evenmin reeds gezamenlijk volle eigenaar zijn van de geheelheid van een ander onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning of van een perceel bouwgrond.

De hierboven vermelde voorwaarden zijn slechts schematisch weergegeven. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

 

Abattement (verhoogd) bij aankoop in Vlaanderen

Verhoogd abattement

Indien de aankoop van het onroerend goed die van het gewone abattement kan genieten gepaard gaat met een hypothecaire inschrijving die met het oog op de financiering wordt genomen om het betreffende goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van 10.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van 20.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het verlaagd tarief van 5%). Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van 15.000 euro zodat het verhoogde abattement ofwel 25.000 euro bedraagt ofwel 35.000 euro.

Bovenop de voorwaarden van het gewone abattement (zie hierboven), moet een hypotheek worden gevestigd op het aangekocht goed. De hypothecaire inschrijving moet gebeuren binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop of binnen 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden.

Het is niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving nemen op het goed.
 

 

Abattement bij aankoop in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Bij de aankoop van een onroerend goed, is de eerste schijf van 175.000€ vrijgesteld van registratierechten (=abattement). Dit wil zeggen dat u geen belastingen betaalt op het eerste deel van het bedrag van de prijs.

Om van dit abattement te genieten, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • De prijs (vermeerderd met de lasten) of de verkoopwaarde van het onroerend goed mag niet meer bedragen dan 500.000 €.
 • Het onroerend goed dient in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen te zijn.
 • De kopers dienen natuurlijke personen te zijn (niet geldig voor vennootschappen, VZW, ...).
 • Het dient te gaan om een onroerend goed dat tot “bewoning aangewend of bestemd wordt”. Deze maatregel geldt niet voor bouwgronden.
 • De aankoop dient betrekking te hebben op een geheelheid in volle eigendom. Dit wil zeggen dat de maatregel niet van toepassing is bij de aankoop van een deel van een onroerend goed, of de verkrijging van het vruchtgebruik of de blote eigendom.
 • Het dient om een zuivere aankoop te gaan (en dus niet om de ruil van onroerende goederen of een uitonverdeeldheidttreding, maar wel om een vergoeding van de prijs in geld).
 • Geen enkele koper mag op datum van de overeenkomst een ander onroerend goed, dat deels of volledig tot bewoning is bestemd, voor de geheelheid in volle eigendom bezitten.
 • Wanneer er meerdere kopers zijn, mogen zij, bovendien, gezamenlijk, op voornoemde datum, niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd.
 • De woning zal door de kopers tot hoofdverblijfplaats bestemd worden binnen de twee jaar na datum van de registratie van de aankoop en uiterlijk binnen de twee jaar na de uiterste datum voor de regelmatige aanbieding ter registratie.
 • Deze termijn wordt verlengd met een jaar (drie in plaats van twee jaar) voor appartementen in aanbouw of op plan. De termijn blijft twee jaar voor alle andere aankopen, ook al betreft de aankoop een nieuw huis (voltooid) of een nieuw appartement (voltooid) onderworpen aan het BTW-stelsel.
 • De kopers moeten hun hoofdverblijfplaats gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar in het aangekochte onroerend goed vestigen. Deze termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de datum waarop de hoofdverblijfplaats gevestigd wordt in het onroerend goed waarvoor de vermindering werd verkregen. 
 • Geen enkele van de kopers mag, voor het betreffend aanslagjaar dat aanvangt in het jaar van de registratie van de aankoop*, van een gewestelijke belastingvermindering (= bv. woonbonus) voor de aankoop van een andere woning genieten (ongeacht deze woning zich in het Brussels, Waals of Vlaams Gewest bevindt) BEHALVE indien de koper of kopers aan deze gewestelijke belastingvermindering voor het betreffende aanslagjaar verzaken. Een eventuele vermindering in het kader van de Waalse wooncheque kan echter wel van toepassing zijn voor het aanslagjaar in kwestie. Een cumulatie van het abattement met een ander belastingsvermindering is dus niet mogelijk, behalve voor wat de Waalse wooncheque betreft.

Voorbeeld: ik koop een huis in 2017 (waarvan de registratierechten eveneens in 2017 betaald worden). Als ik van het abattement van 175.000 € wil genieten, mag er mij geen enkele belastingvermindering voor het aanslagjaar 2017, en dus voor de inkomsten 2016, zijn toegekend.

 

Adoptie

Aannemen als wettig kind, waardoor tussen het kind en de adoptiefouders (en ev. hun bloedverwanten) familierechtelijke banden ontstaan. Bij een “volle adoptie” wordt het kind (verplicht een minderjarige) volledig gelijkgesteld met een biologisch kind, ook voor wat het erfrecht betreft. Bij een “gewone adoptie” (bij een minderjarige of meerderjarige) behoudt kind of volwassende banden met zijn oude familie. Hij kan zowel van zijn nieuwe als van zijn oude familie erven.

Zowel getrouwde als ongetrouwde koppels en koppels van een verschillend of hetzelfde geslacht kunnen kinderen adopteren. Er gelden wel voorwaarden in verband met bekwaamheid en geschiktheid.
Adoptie komt tot stand via een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg of indien het kind minderjarig is, voor de jeugdrechtbank.

 

Afschrift

Een kopie van de akte die voorzien is van de handtekening en het zegel van de notaris, waardoor de kopie "voor eensluidend" beschouwd kan worden. Deze formulering betekent dat de kopie identiek is aan het origineel document. Het geeft een waarborg.  

 

Afstamming

Wettelijke regels met betrekking tot bloedverwantschap. De vaststelling kan worden vastgesteld door wettelijk vermoeden of door een gerechtelijke uitspraak. De afstamming kan worden erkend of betwist.

Bij de geboorte wordt de afstamming van het kind met de ouders vastgelegd. De moeder is altijd gekend. De echtgenoot van de moeder wordt geacht de vader te zijn.

Een ongehuwde partner moet zijn kind uitdrukkelijk erkennen door middel van een verklaring voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of bij de notaris.
 

 

Akte van bekendheid

Een akte van bekendheid is een authentiek document die de rechthebbenden van een nalatenschap aanduidt. Opgelet. De akte van bekendheid is niet geldig om de rekeningen van de erflater te deblokkeren ten voordele van de erfgenamen. Daarvoor is een attest (van het registratiekantoor) of een akte van erfopvolging (van de notaris) nodig.

 

Akte van erfopvolging

De akte van erfopvolging is een akte die opgesteld wordt door de notaris. Ze heeft dezelfde functie als een attest van erfopvolging, namelijk de rekeningen van de erflater en diens echtgenote deblokkeren bij een overlijden. Indien de erflater bij leven een testament of huwelijksovereenkomst had opgesteld, een schenking had gedaan, of als er handelsonbekwame erfgenamen zijn, moet de akte van erfopvolging voorgelegd worden aan de bank.

 

Algemeen legataris

Persoon aan wie een algemeen legaat wordt toegekend. Een legaat is een waarde dat via een testament wordt geërfd. Bij een algemeen legaat erft men een “algemeenheid” of het geheel van de nagelaten goederen. Dit is niet te verwarren met een legaat ten algemene titel waarbij een persoon een deel erft (bijvoorbeeld een bepaald percentage). Bij een bijzonder legaat ten slotte, erft men een gespecificeerd goed of een gespecificeerde waarde.

 

Alimentatie

Het verstrekken van levensonderhoud, met name als verplichting jegens kinderen, echtgenoten na een echtscheiding

 

Archeologienota

Personen die een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning moeten aanvragen, worden in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkend archeoloog moet worden aangesteld.

Of je verplicht bent om een archeologienota toe te voegen, hangt onder meer af van de ligging binnen of buiten een archeologische zone vastgesteld in een inventaris of binnen een beschermde archeologische site, van de totale oppervlakte van de percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, en de ruimtelijke bestemming van het terrein.

 

Attest van erfopvolging

Attest dat uitgegeven wordt door het bevoegde registratiekantoor. Dit attest dient om de rekeningen waarvan de erflater titularis is en de rekeningen van diens echtgeno(o)t(e) te deblokkeren bij een overlijden.

 

Authentieke akte

De wet verleent aan een aantal personen (rechters, gerechtsdeurwaarders en notarissen) de bevoegdheid om aan hun officiële geschriften (vonnissen, exploten of akten) een bijzondere bewijskracht te verlenen.
Men noemt dit een authentieke akte.