Meerwaardebelasting - aanvullende erfenisrechten

Herverkopen van bebouwde onroerende goederen met een meerwaarde vallen onder het specifieke belastingregime van de diverse inkomsten.

 

Doorverkoop van een woning

Indien u binnen een termijn van vijf jaar het woonhuis dat u destijds hebt gekocht, verkoopt, dan valt de verkoopprijs onder deze belastingvorm. De verkoop van een geschonken woonhuis is belastbaar gedurende drie jaar na de schenking wanneer de schenker het goed in de periode van vijf jaar voor de schenking heeft aangekocht.

De belasting is niet van toepassing indien het uw enig woonhuis is, u het woonhuis geërfd hebt, indien het woonhuis toebehoort aan minderjarigen of onteigend wordt. De belasting is evenmin van toepassing als het de woning is waarvoor de fiscale vrijstelling voor eigen woning geldt.

De vertrekdatum is de datum van het verkrijgen van het pand (verkoopakte of schenkingsakte) en is, in geval van nieuwbouw, de datum van ingebruikname of verhuring van het gebouw.

Het belastingtarief is 16,5% en wordt berekend op de zogenaamde meerwaarde, het verschil tussen de aan- en verkoopprijs. Voor de berekening van de meerwaarde wordt de aankoopprijs verhoogd met de werkelijke kosten van de aankoop (notariskosten) of met een forfaitair kostenpercentage van 25%. De met 25% verhoogde aankoopprijs mag u verhogen met 5% per verlopen jaar sinds de aankoop, en met de facturen van werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. In geval van schenking neemt men de waarde van het geschonken goed aan, zoals opgegeven in de schenkingsakte. Indien de Ontvanger van Registratie een hogere waarde toekende aan het pand bij de aankoop of de schenking (tekortschatting), of indien u zelf een hogere koopwaarde hebt opgegeven, dan wordt deze waarde in aanmerking genomen.

Doorverkoop van onbebouwde onroerende goederen

Een gelijkaardige regeling geldt voor onbebouwde onroerende goederen. Een meerwaardebelasting wordt geheven indien de vervreemding plaatsvindt binnen de acht jaar na de verkrijging van de eigendom. Bij vervreemding binnen de vijf jaar bedraagt de meerwaardebelasting 33%, bij vervreemding tussen het 5de en het 8ste jaar bedraagt de meerwaardebelasting 16,5%.

Verkoop van onroerende goederen na erfenis

Er geldt een specifieke regel voor het geval je een onroerend goed verkoopt aan een hogere prijs dan deze die werd opgenomen in de aangifte van nalatenschap.

Bij een doorverkoop van een onroerend goed binnen de twee jaar na overlijden, legt Vlabel geen boete op als de belastingplichtige spontaan een aanvullende aangifte indient voor het verschil tussen de verkoopprijs en de aangegeven waarde.

Verkoopt u het goed na twee jaar, maar binnen een periode van vijf jaar, dan is een bijkomende aangifte door de belastingplichtige niet nodig. Vlabel zal, behoudens manifeste onregelmatigheden, ook geen bijkomende aanslag of boete wegens tekortschatting opleggen.