pm Notarisbarometer 2de trimester 2010
15 juli 2010

Vastgoedprijzen stijgen door een opbloei van de verkoop van de duurdere woningen

De « Notarisbarometer » van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed, vennootschappen en familiezaken. Uit de cijfers van het 2ste trimester van 2010 blijkt dat het vooral in juni druk was op de vastgoedmarkt. De gemiddelde prijzen van woonhuizen die verkocht werden in het tweede trimester van 2010, laten op nationaal niveau een stijging zien van 23,9% in vergelijking met het voorgaande trimester. Dat is een gevolg van de opbloei van het duurdere marksegment.

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed in de afgelopen drie maanden. De notarissen verzamelen de gegevens op elektronische wijze en dit 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

Aantal vastgoedtransacties zo goed als stabiel
De notarissen hebben in het 2de trimester van 2010 vastgesteld dat het aantal vastgoedtransacties stabiel is t.o.v. het 1ste trimester (+0,05%). In vergelijking met het 2de trimester van 2009 gaat het om een lichte daling (-1,8%), maar toen viel er een spectaculair herstel van de vastgoedactiviteit te noteren. Zeker juni was erg druk op het vlak van vastgoed en trekt het hele trimester omhoog.

Brusselse vastgoedmarkt zet inhaalbeweging in
Net zoals in het eerste trimester van 2010, stijgen de activiteiten vooral in Wallonië (+0,5%) en in Brussel (+2,7%). In Vlaanderen gaat het aantal vastgoedtransacties erop achteruit (-0,6%). De lichte stijging van de notariële vastgoedindex is dus voornamelijk toe te schrijven aan Brussel, dat zich na maanden van stagnatie weer begint te herstellen.

Provinciale verschillen in de vastgoedactiviteit
In vergelijking met het 1ste trimester van 2010 laten de verschillende Belgische provincies een vrij stabiele vastgoedmarkt zien in het 2de trimester. Vergeleken met het eerste trimester, noteren we schommelingen tussen de -1,8% en +2,7%. Namen en Waals-Brabant springen er uit in positieve zin, Antwerpen in negatieve zin.
In vergelijking met het 2de trimester van 2009 daalt de nationale index met 1,8%. Vooral Limburg en Antwerpen gaan achteruit. Namen, West-Vlaanderen en Waals-Brabant evolueren gunstig.

De gemiddelde prijzen van woonhuizen
De huizenprijzen laten op nationaal niveau een stijging zien van 23,9% in vergelijking met het voorgaande trimester. Deze groei is iets minder uitgesproken in Wallonië, waar de gemiddelde prijs stijgt van 126.615 euro tot 148.719 euro (+17,5%). Brussel kende de sterkste stijging, van 286.202 euro naar 352.705 euro (+23,2%). In het noorden van het land stijgen de prijzen met 21,7% van 174.526 euro naar 212.382 euro.
Het is normaal dat de algemene prijsevolutie hoger ligt dan de afzonderlijke schommelingen per regio of provincie, vermits de ene regio of provincie al meer doorweegt dan de andere.
De analyse per provincie toont aan dat Waals-Brabant de provincie is met de grootste stijging, zijnde 28,4%. In Wallonië is Henegouwen de provincie met de meest bescheiden stijging: 8,6%. Aan Nederlandstalige kant is het West-Vlaanderen die de minst belangrijke stijging laat optekenen (+15%).

Stijging prijzen door de hogere verkoop van duurdere woonhuizen
Bart van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: “De toename van de gemiddelde prijzen van woonhuizen valt in zowat gans het land op te tekenen. Op de vastgoedmarkt waren er de afgelopen trimesters nochtans heel wat woonhuizen uit het duurdere segment die moeilijk verkocht raakten door de vrij zware eisen van de banken om een hypotheeklening te verkrijgen. Een andere remmende factor was het voorzichtige bestedingsgedrag van de consument.”
Intussen is de rente echter gunstig gebleven en zijn de banken, ook voor hogere bedragen, een stuk soepeler geworden in het toekennen van krediet. Vandaar dat duurdere woonhuizen veel beter verkocht raakten in het afgelopen trimester.
De stijging van de prijzen is dus niet toe te schrijven aan een vooruitgang van de vastgoedmarkt in de strikte zin van het woord, ook al is de algemene, opwaartse trend duidelijk.

Markt van de appartementen is een stuk stabieler
Op de markt van de appartementen, die een stuk stabieler is dan die van de woonhuizen, stijgen de gemiddelde prijzen in ons land met 7,1%. We zien een verhoging van 4% in Wallonië (tot 144.156 euro) en 4,8% (tot 202.756 euro) in Brussel. Vlaanderen kent de grootste sprong voorwaarts, met een stijging van 8,3% (tot 196.659 euro).
Met uitzondering van Oost-Vlaanderen (+2,5%), is er in elke Vlaamse provincie een stijging van 6,9% tot 8,5%. In Wallonië zijn de prijsevoluties minder uniform, met Waals-Brabant dat er 6% op vooruit gaat, terwijl Luik stabiel blijft.

Iets meer vennootschappen opgericht in vergelijking met 2009
Het aantal nieuw opgerichte vennootschappen stijgt met 0,6% ten opzichte van 2009, maar blijft onder het niveau van 2008 en 2007.
De gunstige intresten zouden het oprichten van een nieuw bedrijf moeten stimuleren. Nochtans neemt het ondernemersvertrouwen in het tweede trimester een duik, in tegenstelling tot het consumentenvertrouwen dat er op vooruitgaat.

Meer huwelijkscontracten en authentieke testamenten in het afgelopen trimester
Het consumentenvertrouwen stijgt, met als gevolg een heropleving van de familiale akten zoals de huwelijkcontracten. Deze stegen in vergelijking met het tweede trimester van 2009 met 12,5%. In vergelijking met het eerste trimester van dit jaar zelfs met bijna 80%. Dat ligt aan het cyclische karakter van dit soort akte. In het tweede en de derde trimester, nl. de lente en de zomer, wordt immers het vaakst getrouwd.
Net zoals voor de huwelijkscontracten, laat het tweede trimester ook voor de authentieke testamenten een heropleving zien. We noteren een stijging van 6,7% ten opzichte van het tweede trimester van 2009 en van 3,3% ten opzichte van het eerste trimester van 2010.

Alle cijfers, procenten en details vindt u in de Notarisbarometer.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat