pm Nieuwe regeling voor openbare verkopingen voorziet premie voor kopers
15 december 2009

Vanaf 1 januari 2010 zullen openbare verkopingen van vastgoed anders verlopen. In heel het land wordt een identieke procedure toegepast. Vanaf nu kan een goed in één zitdag verkocht worden en kan er een instelprijs worden voorzien. Daarnaast kunnen kopers eventueel een premie ontvangen.

 

 

Openbare verkopingen worden geharmoniseerd
Tot nu bestonden er per arrondissement verschillen in de manier waarop openbare verkopingen werden georganiseerd. Vanaf 1 januari van volgend jaar is er een identieke procedure voorzien. Dat zorgt voor de nodige transparantie bij kopers en verkopers.

Eén zitdag in plaats van twee
Verkopers zullen sneller kunnen verkopen, kopers zullen minder stress ervaren. Alles verloopt vanaf nu immers in één zitdag in plaats van twee.
Bart van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: “Als notarissen stelden we vaak vast dat er tijdens de eerste zitdag weinig biedingen waren. Mensen waren geneigd om pas op de tweede zitdag voluit te bieden. Zo kwam het voor dat een appartement met twee kamers tijdens de eerste zitdag een prijs haalde van slechts 25.000 euro. En dat terwijl het goed uiteindelijk verkocht werd aan een veelvoud hiervan. Zowel voor verkoper als koper kwam dit neer op tijdverlies. Dat druist ook in tegen de geest van een openbare verkoping, namelijk de beste prijs bekomen voor een goed.”
Om de procedure te vereenvoudigen en te versnellen, heeft de wetgever beslist om de tweede zitdag af te schaffen.

Instelprijs mogelijk
Een andere nieuwigheid is de mogelijkheid om een instelprijs te bepalen. Vóór de verkoop kan de verkoper in overleg met zijn notaris beslissen om een instelprijs vast te leggen. Dat bedrag kan vooraf worden aangekondigd in alle publiciteit rond het goed.

Kopers kunnen premie ontvangen
De wetgever voert nog een andere nieuwigheid in, namelijk een premie voor de koper. Hiervoor zijn twee scenario’s voorzien: met instelprijs of zonder instelprijs.
Indien er een instelprijs is voorzien, zal diegene die als eerste dit bedrag (of meer) biedt, een premie ontvangen indien hij de uiteindelijke koper blijkt te zijn. De premie bedraagt 1% van het eerste geboden bedrag.
Indien er geen instelprijs is voorzien, kan de notaris beslissen om toch een premie van 1% toe te kennen aan diegene die het hoogste bedrag biedt tijdens de zitting. Ook in dit geval moet het gaan om de uiteindelijke koper.

Rouwkoop: koper blijkt niet te betalen
Indien de hoogste bieder achteraf zijn financiële verplichtingen niet zou nakomen, kan de verkoper vragen dat het goed opnieuw te koop gesteld wordt. Deze procedure heet “rouwkoop” (afgeleid van “berouw hebben over een gesloten koop”). Het goed wordt onder dezelfde voorwaarden als bij de vorige openbare verkoping te koop gesteld door dezelfde notaris. De bieder (de “rouwkoper’) die na de eerste openbare verkoping zijn financiële verplichtingen niet nakwam, zal hiervoor een zware sanctie krijgen.

Overgangsperiode
De nieuwe regeling inzake openbare verkopingen wordt toegepast op alle openbare verkopingen waarvan de verkoopsvoorwaarden worden vastgelegd vanaf 1 januari 2010. Indien de verkoopsvoorwaarden bijvoorbeeld worden vastgelegd op 31 december 2009, zal de openbare verkoping in de eerste weken van 2010 plaatsvinden en nog verlopen volgens de oude regeling. Gedurende deze overgangsperiode zullen beide regelingen dus naast mekaar bestaan.


Een openbare verkoping is een alternatieve manier (naast de verkoping uit de hand) om vastgoed te kopen en verkopen. De notaris regelt de verkoping van A tot Z en zorgt voor de nodige rechtszekerheid voor koper en verkoper.


Op dit ogenblik telt België 1.404 notarissen, actief in 1.187 notariskantoren, waaronder 200 associaties die samen 427 notarissen groeperen.
Elk jaar gaan er meer dan 2,5 miljoen cliënten bij de notaris langs voor advies en het verlijden van akten.
In 2008 hebben de notarissen 854.912 akten verleden en voor meer dan 3,5 miljard euro aan registratierechten geïnd ten bate van de Staat.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat