DEBLOKKERING VAN DE TEGOEDEN VAN EEN ERFENIS
20 juli 2012

De wetgever heeft nieuwe maatregelen genomen inzake de deblokkering van de tegoeden van de nalatenschap. De nieuwe maatregelen hebben tot doel er over te waken dat fiscale en sociale schulden van de overledene, de erfgenamen en de legatarissen betaald worden, alvorens deze laatste recht hebben op de tegoeden van de nalatenschap.

Om de rekeningen van de overledene te kunnen deblokkeren hebben de erfgenamen nodig:

  • Ofwel een attest of akte van erfrechtverklaring van de notaris nodig
  • Ofwel volstaat in bepaalde gevallen volstaat een attest van erfopvolging, opgemaakt door de ontvanger van het bureau voor de successierechten, bevoegd voor de neerlegging van de aangifte van nalatenschap van de overledene.

Voor het opmaken, moet de notaris of de ontvanger de fiscale en sociale schulden nagaan van:

  • De overledene
  • Van zijn erfgenamen/legatarissen of nog
  • Van de begunstigde van een schenking tussen echtgenoten

Het attest of de akte van erfrechtverklaring wordt afgeleverd op vraag van een belanghebbende partij. Na betaling van de eventuele schulden levert de notaris of de ontvanger een kopie van de akte of het certificaat af aan de rechthebbenden van de tegoeden van de nalatenschap om deze te kunnen vrijmaken.

Dit document zal duidelijk vermelden wie de erfopvolgers zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de overledene, met vermelding van volgende identificatiegegevens: naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres en de overlijdensdatum.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat