pm BELGISCH VASTGOED NIET AANGETAST DOOR WANTROUWEN
16 april 2013

STABIELE MARKT IN JANUARI EN FEBRUARI, TERUGHOUDENDER IN MAART 2013

De "Notarisbarometer" van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed. In het 1ste trimester 2013 was er qua aantal transacties een heel lichte terugval in vergelijking met het 4de trimester 2012 (-0,3%). In vergelijking met het 1ste trimester 2012 daalt het aantal vastgoedtransacties begin dit jaar met 5,1%. In het 1ste trimester van 2013 is de gemiddelde prijs van woonhuizen in België zo goed als stabiel gebleven (+0,1%). Een woonhuis kost gemiddeld 229.359€ tegenover 229.230€ in het 4de trimester 2012. Wat appartementen betreft, stellen de notarissen een lichte daling van de prijs vast: van 203.488€ naar 200.345€ (-1,5%) in vergelijking met het laatste trimester van 2012.

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

Aantal vastgoedtransacties in het 1ste trimester 2013
In het 1ste trimester van 2013 bedraagt de vastgoedindex 101,4. Dat is een lichte terugval van 0,3% tegenover het 4de trimester 2012 toen de index 101,7 bedroeg. Als we de cyclische aspecten buiten beschouwing laten, dan zien we een stabilisering sinds het 2de trimester 2012.
In vergelijking met het 1ste trimester 2012, daalt het aantal vastgoedtransacties begin dit jaar met 5,1%. Deze daling is deels toe te schrijven aan de maanden januari en februari 2012 die uitzonderlijk goed waren en deels aan de maand maart 2013 waarin het minste aantal transacties plaatsvond van alle maartmaanden sinds 2009. 

Prijzen woonhuizen
In het 1ste trimester van 2013 is de gemiddelde prijs van woonhuizen in België zeer stabiel met een positieve evolutie van +0,1%. Een woonhuis kost gemiddeld 229.359€ tegenover 229.230€ in het 4de trimester 2012.
Deze status quo komt voort uit de tegengestelde evoluties tussen de regio’s. In het noorden van het land gaat de gemiddelde prijs van 249.697€ naar 246.487€ (-1,3%), terwijl in Wallonië de gemiddelde prijs met 2,6% stijgt van 170.011€ naar 174.354€, tegenover het vorige trimester. De gemiddelde prijs van een huis in Brussel rijst tot 407.450€ in plaats van 404.350€ in het 4de trimester 2012 (+0,8%).
De evolutie van de prijzen tussen het 1ste trimester 2012 en het 1ste trimester 2013 is vrij gelijkaardig voor de drie landsregio’s. De gemiddelde prijs voor woonhuizen is met 3,1% vooruitgegaan in nominale waarde in het noorden van het land. In Wallonië bedraagt de verhoging 4,5% en in Brussel 4,1%.
Op nationaal niveau is de evolutie gelijkaardig aan die in Vlaanderen, met +3,1% in nominale waarde, hetzij 0,7% in reële waarde. 

Prijzen appartementen
In het 1ste trimester 2013, daalt de gemiddelde prijs van appartementen in België van 203.488€ naar 200.345€ (-1,5%) in vergelijking met het laatste trimester van 2012.
Deze daling vloeit hoofdzakelijk voort uit de toegepaste prijzen in Vlaanderen waar de appartementenmarkt de grootste is en waar de gemiddelde prijs van 205.933€ naar 200.365€
(-2,7%) gaat.
Brussel ziet ook zijn gemiddelde prijs dalen, maar in mindere mate. 223.631€ tegenover 224.655€ in het vorige trimester (-0,5%).
In Wallonië zijn de appartementsprijzen weinig veranderd met een gemiddelde dat van 155.431€ naar 157.643€ (+1,4%) stijgt.
De evolutie van de gemiddelde prijzen voor appartementen, tussen het 1ste trimester 2012 en het 1ste trimester 2013, is subtieler dan deze voor woonhuizen. De tendens van de dalende appartementsprijzen vinden we in het noorden van het land terug met -2,2%, maar de gemiddelde appartementsprijzen zijn gestegen in het zuiden van het land (+6,7%) en in de hoofdstad (+8,6%).

Registratierechten
In het 4de trimester 2012 blijven de geïnde registratierechten hoog, maar er was toch een lichte terugval in vergelijking met het 4de trimester 2011: -2,7%.
In vergelijking met het 4de trimester 2010 gaat het wel om een stijging van +4,8%.

Testamenten
De toename van het aantal testamenten, die begon in de loop van het 4de trimester 2012, zet zich door in het 1ste trimester 2013.
Naast het cyclisch aspect, speelt hier een inhaaleffect na een jaar van terughoudendheid als gevolg van de inwerkingtreding van de btw op de honoraria van notarissen.

Echtscheidingen
Tijdens economisch moeilijke tijden neigt het aantal echtscheidingen toe te nemen. In 2012 was het aantal echtscheidingen relatief laag. In het 1ste trimester 2013 is er een stijging van +3,7% in vergelijking met het 1ste trimester 2012. En maar liefst +89,3% in vergelijking met het laatste trimester 2012. Deze spectaculaire toename houdt een sterke cyclische component in die toelaat de resultaten te temperen maar die ook veelzeggend is en wijst op de huidige economische crisis. 

Klik hier voor de video.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat