Scheiding. Hoe zullen bij een scheiding de gemeenschappelijke bankrekeningen, het huisraad en het meubilair verdeeld worden? Wat bij overlijden? Filip en Leen kunnen via een aanwasclausule overeenkomen dat al wat zij gemeenschappelijk bezitten bij het overlijden van één van hen, volledig toekomt aan de langstlevende. Sterft Filip eerst, dan behoudt Leen de inboedel en de gemeenschappelijke rekeningen zonder erfbelasting te betalen.

Ook al betekent een scheiding voor de financieel zwakkere partner een ramp, toch is elke partner van een ongehuwd samenwonend koppel volledig vrij om op gelijk welk ogenblik een einde te maken aan de relatie. Als Filip de relatie opzegt, is hij niet verplicht Leen een vergoeding te betalen, tenzij zij dat zo hadden afgesproken. Zo kunnen ze tijdens de relatie overeenkomen dat wie de relatie verbreekt, een bepaalde som moet betalen of dat de thuiswerkende partner voor zijn niet-betaalde arbeid zal worden vergoed.

Ook na de scheiding kan één en ander afgesproken worden, wanneer er nog voldoende verstandhouding is tussen de partners.