82 Wat is het verschil tussen een verkoop uit de hand en een openbare verkoop?

Het verschil met een verkoop uit de hand.

Bij een verkoop uit de hand komen verkoper en koper overeen om een bepaald goed te verkopen voor een bepaalde prijs, onder lasten en voorwaarden die eveneens in onderling akkoord worden vastgelegd.

Bij een openbare veiling wordt het onroerend goed te koop aangeboden onder lasten en voorwaarden die vooraf door de verkoper en de notaris worden vastgelegd.

Hoe verloopt een openbare verkoop ?

De verkoop wordt aangekondigd door publiciteit waarin het te koop gestelde goed zo volledig mogelijk wordt voorgesteld, en verder ook de stedenbouwkundige bestemming, de kadastrale gegevens, de oppervlakte, het kadastraal inkomen enzovoort.

Tevens wordt vermeld door welke notaris het goed te koop wordt aangeboden, op welke dag en welk uur, in één of in twee zitdagen, hoe het kan worden bezichtigd, waar de verkoop doorgaat,... Een openbare verkoop kan worden gehouden in een verkoopzaal, café of op het vredegerecht.

Kandidaat-kopers kunnen bij de notaris inlichtingen inwinnen omtrent de verkoopsvoorwaarden o.a. over eventuele huur- of pachtcontracten, erfdienstbaarheden, recht van voorkoop, belastingen, bedrag van de kosten, mogelijkheid van vermindering van registratierechten, betalingstermijn voor de koopprijs en de kosten.

Alle verkoopsvoorwaarden worden bij de aanvang van de veiling door de notaris toegelicht, en de aanwezige kandidaat-kopers kunnen uiteraard ook vragen stellen.

Er dient alleszins een onderscheid te worden gemaakt tussen een vrijwillige en een gerechtelijke openbare verkoop.

De vrijwillige openbare verkoop verloopt in één of in twee zitdagen, volgens de plaatselijke gebruiken. Zijn er twee zitdagen, dan wordt in sommige streken verkocht met winst van premie (1% of 0,5%) of met winst van verdieren.

De gerechtelijke openbare verkoop wordt gehouden wanneer één of meerdere verkopers minderjarig of onbekwaam zijn, bij een gerechtelijke verdeling, bij een faillissement of in het kader van een procedure uitvoerend beslag. Deze verkoop verloopt in principe in één enkele zitdag en onder voorbehoud van het recht van hoger bod. Wordt echter op de eerste zitdag een te laag bod bekomen, dan kan de notaris een tweede zitdag vaststellen. Na de eerste of in voorkomend geval de tweede zitdag kan eenieder nog een hoger bod doen gedurende een periode van vijftien dagen. Deze mogelijkheid wordt bekendgemaakt via publiciteit.

Komt er geen hoger bod, dan wordt de laatste bieder definitief eigenaar voor de prijs van zijn laatste bod. Komt er wel een hoger bod dan stelt de notaris een bijkomende zitdag vast waarop dan definitief zal worden toegewezen, zonder dat de mogelijkheid van hoger bod nogmaals bestaat.

De uiteindelijke koper betaalt de koopsom en de kosten binnen de termijn die voorzien is in de verkoopsvoorwaarden.

De betalingstermijnen en kostenpercentages kunnen verschillen naargelang de streek.

Algemeen kan gesteld worden dat de koopprijs dient betaald te worden binnen minimaal één maand en maximaal twee maanden en de kosten binnen de termijn van één dag tot acht dagen na het definitief worden van de verkoop. Bij niet tijdige betaling is er nalatigheidsintrest verschuldigd.