Bedrijfsschenking in Brussel

In Brussel kan men onder bepaalde voorwaarden een bedrijf schenken aan een vlak tarief van 3% en dit ongeacht de familieband tussen de schenker en de begiftigde en ongeacht de waarde van het bedrijf. De 3% wordt berekend op de verkoopwaarde van het bedrijf op het moment van de schenking. De schenking zelf dient via een notaris te gebeuren. Ze moet - anders dan in Vlaanderen - noodzakelijk de volle eigendom tot voorwerp hebben. De schenker mag zich dus het vruchtgebruik niet voorbehouden.

 

Welke bedrijven komen in aanmerking?

  • Vooreerst de gewone handelszaak die niet via een vennootschap wordt uitgebaat. Verder ook aandelen van een vennootschap op voorwaarde dat haar maatschappelijke zetel in de Europese Unie is gevestigd.
  • In beide gevallen moet de activiteit van het bedrijf betrekking hebben op een 'nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of de uitoefening van een vrij beroep, een ambt of een post'. Bijgevolg is de schenking aan 3% van zuivere patrimoniumvennootschappen en holdingvennootschappen niet mogelijk.
  • Wat de handelszaak betreft, moet de schenker in Brussel - anders dan in Vlaanderen - noodzakelijk alleen-eigenaar zijn. Wie aandelen van een vennootschap schenkt moet minstens 10% bezitten van het stemrecht. Bezit men minder dan 50% van de stemrechten dan moet men een aandeelhoudersovereenkomst kunnen voorleggen waaruit blijkt dat men samen met de andere vennoten over minstens 50% van de stemrechten beschikt.
  • Vorderingen op vennootschappen – denk aan een vordering in rekening-courant van de zaakvoerder op zijn eigen vennootschap - komen in Brussel, anders dan in Vlaanderen, voor het lage schenkingstarief van 3% niet in aanmerking.
  • Bevat de handelszaak een woning dan kan deze niet meegeschonken worden aan 3%. Dit onderdeel van de schenking zal het normaal schenkingstarief voor onroerende goederen ondergaan.
  • Zowel bij schenking van een handelszaak als bij schenking van aandelen van een vennootschap dienen ook nog enkele voorwaarden gerespecteerd te worden in een periode van vijf jaar na het ondertekenen van de schenkingsakte.